TechSmith_Camtasia2019-2022中文破解版

TechSmith_Camtasia2019-2022中文破解版

TechSmith Camtasia 2022 中文破解版是一款屏幕录像软件及视频编辑软件.这套强大的专业高清录屏软件与视频创作软件套装包含捕获屏幕录制,视频剪辑和视频编辑,视频录音配音,视频菜单创作,视频剧场等功能.

 

资源已删除!!!

资源已删除!!!

资源已删除!!!

资源已删除!!!

TechSmith_Camtasia2019-2022中文破解版

TechSmith_Camtasia2019-2022中文破解版

系统要求

.NET Framework 4.7.2 及更高版

Camtasia2022-2020:Windows 10 1903 及更高版
Camtasia2019-2018:Windows 7 SP1 及更高版64位
Camtasia2019.0.3:该版本开始官方已自带简体中文无需汉化
Camtasia8.6.0 :Windows XP 或更高版32位及64位的最终版

 

 

 

相关推荐